Tilbud

Tilbudsforespørsel sendes til tilbud@alvdalskurlag.no

Ordre/bestilling

Bestilling sendes til ordre@alvdalskurlag.no , evt. referanse til tilbud oppgis.
Ordrebekreftelse sendes fra oss innen to arbeidsdager. Straks etter mottakelse skal kunden kontrollere ordrebekreftelsen for eventuelle feil eller mangler og omgående melde tilbake til aktuelle selger ved AS. Ordrebekreftelsen skal inneholde priser, faktura og leveringsadresse på alle aktuelle varer samt evt. tillegg for produksjon, brekkasje og frakt. 
Hvis det ikke gis tilbakemelding på ordren innen 1 arbeidsdag antas den som akseptert.

Levering og leveringsbetingelser

Alvdal Skurlag AS bestreber en leveringspresisjon på 98 %.
Forsinket levering fra AS sin side skal om mulig varsles kunde enten pr. mail eller telefon så tidlig som mulig. 
Forsinket levering alene gir ikke kjøper rett til utsetting av betaling eller krav om erstatning. Utsettes leveransen fra kjøpers side vil da leveransen lagres for kjøpers regning og risiko hos AS, hvis ikke annet er avtalt.
Kjøper skal sørge for losseutstyr på leveringsadresse, og om dette ikke finnes, så skal kjøper underrette AS om dette og evt. betale for kranlevering.

Reklamasjon og mangler

Kjøper plikter til å undersøke varene umiddelbart etter mottak. Dersom det er feil eller mangler skal dette meddeles skriftlig uten ugrunnet opphold til post@alvdalskurlag.no . ved vesentlige feil eller mangler ved varen kan selger velge mellom å erstatte varen med ny levering eller erstatte deler eller hele fakturabeløpet. Ytterlige forføyelser kan ikke gjøres ovenfor AS på grunn av feil eller mangler ved varene. Det kan med andre ord ikke kreves erstatning for direkte eller indirekte tap eller skader som ikke er på selve varen. Dette gjelder også tap ved driftsstans eller videreanvendelse av varen. En eventuell reklamasjon gir ikke kjøper rett til tilbakeholdelse av hele eller deler av beløpet. Reklamasjon angående mangler ved leveringen eller transportskade skal skje umiddelbart etter varens ankomst. Kjøper må dokumentere skadene ved påtegnelse på fraktbrev til transportør. AS er uten ansvar for forsinkede eller mangelfulle leveringer som helt eller delvis skyldes forhold som er utenom AS sin kontroll.

Force majeure

Hvis Alvdal Skurlag AS ikke kan oppfylle avtalen ovenfor kunden på grunn av et forhold som er å regne som force majeure, kan avtalen utsettes inntil de forhold som utgjør force majeure har opphørt.
Med force majeure forstås alle omstendigheter som er utenfor leverandørs kontroll, og som medfører at oppfyllelsen av forpliktelsene ovenfor kunden helt eller delvis ikke blir oppfylt.

Tvister

Enhver tvist som ikke lar seg løse gjennom forhandlinger skal avgjøres ved de ordinære domstoler underlagt norsk rett. Tvisteløsning skal da skje ved Nord Østerdal Tingrett.

Ønsker du å motta informasjon på e-post?

Meld deg på vår liste